v首頁 v競賽相關資料與辦法        v模擬試題      v參賽名單      v選手注意事項  v成績公佈  v活動照片


活動照片

6/6競賽照片

 

 

6/20頒獎典禮照片

競賽頒獎當天場地

 

邀請工學院院長頒獎

 

   

工學院院長頒發特優獎

 

工學院院長頒發特優獎

 

工學院院長頒發優選獎

 

洪正聰老師頒發物理入選獎

 

何明因老師頒發數學入選獎(工程)

 

何明因老師頒發數學入選獎(商管)

 

   

藍冠麟老師頒發計概入選獎(工程)

藍冠麟老師頒發計概入選獎(商管)

 


    主辦單位: 北區教學資源中心  4-1-E-3-a(計概)    4-1-C-9(物理)    4-1-F-3-f(數學) 計畫
     協辦單位 : 工學院  數學教學研究會  物理教學研究會