English
重要公告
最新升等名單
差假系統
人員職掌
相關法規
相關網站
相關表格
業務流程圖
教師異動名冊
主管名冊
獎補助資訊
聯絡我們
不適任教師處理
教職員研習手冊
學生兼任助理專區

教師異動名冊

 

  107學年度 108學年度 109學年度 110學年度 111學年度
上學期 htm
下學期 htm        

 

  102學年度 103學年度 104學年度 105學年度 106學年度
上學期 htm htm htm htm

htm

下學期 htm htm htm htm htm


  97學年度 98學年度 99學年度 100學年度 101學年度
上學期 htm htm htm htm htm
下學期 htm htm htm htm htm